Skip to main content

Klauzula informacyjna Rodo.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH PROGRAMU pn. „WIŚLAŃSKA KARTA MIESZKAŃCA”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników Programu pn. Wiślańska Karta Mieszkańca (zwanych dalej Użytkownikami) jest Gmina Wisła reprezentowana przez Burmistrza Miasta Wisła, z siedzibą: 43-460 Wisła, Plac Bogumiła Hoffa 3,
tel. (33) 855 24 25 , e-mail: um@wisla.pl, strona internetowa: www.wisla.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.wisla.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe Użytkownika w postaci imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, numeru telefonu, adresu e-mail przetwarzane będą w celu:
a) rozpatrzenia wniosku oraz przyznania i obsługi Wiślańskiej Karty Mieszkańca na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą (Użytkownika) – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz obowiązującym Regulaminem;
b) umożliwienia Użytkownikowi korzystania ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu w związku z wprowadzeniem uchwały XXIX/437/2021 Rady Miasta Wisła z dnia 29 kwietnia 2021 r. – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
c) marketingu i promocji Miasta i jego Partnerów na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i obowiązującym Regulaminem,;
d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie wystawiania, przechowywania i archiwizacji dokumentów oraz w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Użytkownik ma prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne
z rezygnacją Użytkownika z uczestnictwa w Programie.

5. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych osobowych Użytkownika mogą one być ujawnione podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez Administratora i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie, w szczególności: operatorowi aplikacji mKarta, dostawcom usług IT, operatorom telekomunikacyjnym.

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika przez okres trwania Programu lub okres ważności wydanej Wiślańskiej karty Mieszkańca lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych a następnie przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji oraz w celach archiwalnych przez okres 5 lat, wynikający z odrębnych przepisów prawa. Po tym okresie dane osobowe ulegną zniszczeniu.

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich oraz dziecka danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO;
sprostowania (poprawienia) danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO;
usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO;
ograniczenia przetwarzania (w razie kwestionowania prawidłowości ich przetwarzania) – zgodnie z art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – zgodnie z art. 21 RODO.
W celu skorzystania z powyższych uprawnień Użytkownik zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku do Administratora.

8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Użytkownika i/lub niewyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku i w konsekwencji brakiem możliwości wydania Wiślańskiej Karty Mieszkańca.

10. Podane danych dane osobowe będą przetwarzane w systemach teleinformatycznych w sposób częściowo zautomatyzowany, ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Kontakt

Urząd Miejski w Wiśle
Biuro Podawcze lub biuro nr 105

Plac Bogumiła Hoffa 3
tel. +48 33 8552425 wew.118
e-mail: karta@wisla.pl
www.wisla.pl 

Godziny Pracy

pon. 7:00 – 15:00
wt. 7:00 – 16:00
śr. 7:00 – 15:00
czw. 7:00 – 16:00
pt. 7:00 – 13:00

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Wiślańska Karta Mieszkańca 2021